Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Proces sekurytyzacji 

A A A rozmiar tekstu

Proces sekurytyzacji wierzytelności wydaje się skomplikowany i czasochłonny. Jednak dobrze zaplanowany z reguły przebiega sprawnie i przynosi wymierne korzyści wszystkim uczestnikom transakcji.

Przykładowy proces wyboru nabywcy sekurytyzowanych wierzytelności

  1. Określenie parametrów portfela wierzytelności mającego ulec procesowi sekurytyzacji (rodzaj i wielkość portfela, warunki prawne).
  2. Ustalenie procedur prowadzących do wyboru nabywcy wierzytelności (np. przetarg dopuszczający wyłącznie fundusze sekurytyzacyjne).
  3. Podpisanie zobowiązania o poufności przez inwestorów i ich doradców.
  4. Przekazanie inwestorom warunków przetargu oraz statystycznych danych o portfelu.
  5. Przeprowadzenie przez inwestorów procesu due diligence wierzytelności (sytuacji finansowej i zabezpieczeń prawnych).
  6. Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużników (zgodnie z art. 326 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych wierzyciel zobowiązany jest wezwać dłużnika do zapłaty, wyznaczając mu jednocześnie 30-dniowy termin do uregulowania zobowiązania przed sprzedażą należności do funduszu sekurytyzacyjnego).
  7. Złożenie ofert przez inwestorów, negocjowanie warunków umowy oraz postanowień cesji (zakres odpowiedzialności, ewentualne dodatkowe obowiązki nabywcy związane z wierzytelnościami regulujące sposób zamknięcia transakcji).
  8. Wybranie inwestora.
  9. Zamknięcie transakcji obejmuje szereg czynności poza podpisaniem umowy przelewu wierzytelności i zapłatą ceny przez nabywcę. W tym czasie następuje przekazanie dokumentacji dotyczącej wierzytelności i przeniesienie zabezpieczeń (np. sporządzenie i wysłanie wniosków o ujawnienie nowego wierzyciela w księgach wieczystych oraz w rejestrze zastawów).
  10. Wysłanie kolejnego pisma do dłużników przez bank w terminie 14 dni od zawarcia umowy przelewu wierzytelności (obowiązek taki wynika z art. 92 c ust. 2 prawa bankowego).

Warto pamiętać, że po przeprowadzeniu transakcji wierzyciel nadal będzie miał obowiązki związane ze sprzedażą należności. Szczególnie w pierwszym okresie po dokonaniu przelewu wierzytelności do wierzyciela może wpływać korespondencja od dłużników i organów prowadzących postępowania w sprawie należności. Dłużnicy mogą dokonywać wpłat na jego rachunki a wierzyciel zobowiązany jest do ich przelewu na fundusz sekurytyzacyjny w terminie pięciu dni roboczych od dnia wymagalności ich przekazania (obowiązek taki wynika z artykułu 12 ust. 4 punkt 15 c Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Z tego powodu konieczne jest ustalenie zasad przekazywania takich dokumentów i wpłat nabywcy wierzytelności oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za bieżące kontakty z nabywcą.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj