Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Podstawowe pojęcia 

A A A rozmiar tekstu

Podstawowym celem istnienia funduszy sekurytyzacyjnych jest gromadzenie środków na nabycie wierzytelności - w tym wierzytelności finansowanych ze środków publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, lub praw do świadczeń z tytułu określonych wierzytelności. Są to fundusze typu zamkniętego, czyli takie które emitują certyfikaty inwestycyjne dla określonej grupy swoich inwestorów.

Sekurytyzacja wierzytelności – polega na emitowaniu papierów wartościowych zabezpieczonych wierzytelnościami. W praktyce oznacza to przekazanie wierzytelności (w formie sprzedaży lub subpartycypacji) do podmiotu sekurytyzacyjnego.

Aktywa – wierzytelności, które mają zostać poddane sekurytyzacji.

Inicjator – wierzyciel przekazujący aktywa do SPV.

SPV (special purpose vehicle) – spółka specjalnego przeznaczenia, tworzona tylko w celu emisji papierów wartościowych emitowanych na podstawie sekurytyzowanych aktywów (wierzytelności) lub fundusz sekurytyzacyjny.

ABS (asset backed securities) – papiery wartościowe emitowane przez SPV lub certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze sekurytyzacyjne.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj