Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

GPW 

________________________________________

Misja i wartości 

A A A rozmiar tekstu

Misja
Naszymi Klientami są osoby zmagające się z problemem nadmiernego zadłużenia. Budujemy pozytywne relacje i pomagamy w odzyskaniu wiarygodności finansowej. Stoimy na straży norm społecznych i prawnych nakazujących regulowanie zaciągniętych zobowiązań. 

Wizja
Grupa KRUK chce być najbardziej innowacyjną i jedną z największych na świecie grup obsługujących osoby z problemem nadmiernego zadłużenia.

Wartości

Naszą działalność prowadzimy w oparciu o przepisy prawa, standardy branżowe, zasady współżycia społecznego oraz wewnętrzne procedury i instrukcje. Wiemy jednak, że procedury i przepisy nie są w stanie opisać i uregulować wszystkich relacji w działalności biznesowej. Dlatego też stworzyliśmy „Wartości KRUKa”. Jest to zbiór norm, kodeks etyczny określający sposób prowadzenia naszej działalności – relacje z Klientami, Akcjonariuszami, Partnerami Biznesowymi oraz pomiędzy Pracownikami naszej Grupy. Wartości te zna każdy członek naszego zespołu, w każdej spółce Grupy Kapitałowej KRUK. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do kierowania się nimi w naszej pracy zawodowej.

Nasze wartości w kontaktach z Klientami:

 • Osoby zadłużone traktujemy z szacunkiem
 • Pomagamy wydostać się z pętli zadłużenia
 • Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych

Nasze wartości w kontaktach z Partnerami Biznesowymi:

 • Nie składamy obietnic bez pokrycia
 • Indywidualnie podchodzimy do potrzeb naszych partnerów
 • Szanujemy naszych konkurentów
 • Zachowujemy poufność informacji
 • Unikamy konfliktu interesów
 • Pracujemy na przejrzystych i uczciwych zasadach
 • Dążymy do długoterminowych i trwałych relacji

Nasze wartości w firmie, w kontaktach ze współpracownikami:

 • Szanujemy poglądy wszystkich pracowników
 • Dbamy o reputację firmy
 • Dbamy o dobre relacje wewnątrz Grupy Kapitałowej
 • Pomagamy sobie wzajemnie
 • Jesteśmy tolerancyjni
 • Relacje opieramy na wzajemnym szacunku i partnerstwie
 • Nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje

Komunikując się z naszymi Akcjonariuszami wierzymy w takie wartości jak:

 • Prawda
 • Kompleksowość
 • Ciągłość
 • Szybkość
 • Zrozumiałość

Zasady Dobrych Praktyk

Etyka w działalności podmiotów rynku finansowego jest niezwykle istotnym elementem, gdyż stanowi podstawę ich zrównoważonego rozwoju i bezpieczeństwa. Mając to na uwadze przyjęliśmy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego. To zbiór 16 ogólnych i uniwersalnych zasad, które są wyrazem podstawowych wartości i ideałów etycznych przyświecających przedsiębiorstwom finansowym. Tekst Kanonu to efekt współpracy trzydziestu organizacji zrzeszających podmioty oferujące produkty i usługi finansowe, organizacji i instytucji reprezentujących interesy klientów oraz innych instytucji rynkowych, a także ekspertów ze środowiska akademickiego. Stosowanie Kodeksu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego rekomenduje m.in. podstawowy regulator rynku - Komisja Nadzoru Finansowego.

Grupa KRUK podpisała też Zasady Dobrych Praktyk opracowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - branżowe zrzeszenie, do którego należymy. Dokument opisuje szczegółowo zasady etyczne, które powinny przyświecać działalności przedsiębiorstw finansowych. Jeden rozdział dokumentu jest spisem Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Zasady Dobrych Praktyk KPF zostały również zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Polityka różnorodności

 

Polityka różnorodności przyjęta przez zarząd KRUK S.A.  jest istotnym elementem strategii biznesowej Grupy KRUK umożliwiającym międzynarodowy rozwój organizacji i wspierającym jej innowacyjność oraz konkurencyjność.

Polityka różnorodności jest wyrazem dostrzeżenia różnic między ludźmi oraz ich fundamentalnego znaczenia dla sukcesu organizacji. Podejmowane przez nas działania składające się na niniejszą Politykę, przyczyniają się do promowania i świadomego zarządzania różnorodnością w Grupie Kapitałowej KRUK, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału członków naszego zespołu.

Celem Polityki różnorodności jest wspieranie zróżnicowanego, wielokulturowego miejsca pracy poprzez zapewnienie równego dostępu do organizacji oraz zagwarantowanie jednakowych szans awansu oraz rozwoju zawodowego każdemu pracownikowi niezależnie od płci, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia, rasy, narodowości, wyznania, przekonań, orientacji seksualnej, statusu rodzinnego, stylu życia czy jakiegokolwiek innego kryterium mogącego wpływać na mniej korzystne traktowanie jednostki względem innych osób.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj