Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

Notowania 

Kurs akcji Kruka 

źródło: Money.pl

Spółka 

A A A rozmiar tekstu

Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi na własny rachunek oraz na zlecenie innych podmiotów instytucjonalnych w trzech segmentach:

  • wierzytelności konsumenckich (niezabezpieczonych);
  • wierzytelności hipotecznych;
  • wierzytelności korporacyjnych.

Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, firm leasingowych, telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz firm z sektora FMCG. Koncentruje swą działalność na rynku bankowym w oparciu o długoterminowe relacje z kluczowymi klientami.

Działalność na własny rachunek oraz na zlecenie stanowi istotną przewagę konkurencyjną Grupy dzięki synergii operacyjnej oraz obniżeniu poziomu ryzyka zakupów portfeli na podstawie dodatkowych informacji statystycznych z biznesu serwisowego.

Działania związane z zarządzaniem wierzytelnościami są wspierane przez działającą w ramach Grupy Kancelarię Prawną RAVEN, a także RD ERIF BIG, działający w obszarze informacji gospodarczej. Dodatkowo Grupa rozwija produkt pożyczkowy NOVUM, skierowany do klientów, którzy w przeszłości spłacili swoje zadłużenie wobec Grupy.

W 2007 roku Grupa rozpoczęła działalność na rynku rumuńskim, a w 2011 na rynku czeskim oraz słowackim. W 2014 roku została założona spółka KRUK Deutschland, której podstawowym przedmiotem działalności w Niemczech jest zarządzanie wierzytelnościami nabytymi przez podmioty z Grupy KRUK oraz na zlecenie podmiotów zewnętrznych.

Zatrudnienie we wszystkich spółkach Grupy KRUK na koniec 2014 roku wyniosło 2 465 osób i wzrosło o 5% w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku.

Od 10 maja 2011 roku spółka KRUK S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. KRUK stosuje innowacyjną strategię ugodową wobec osób zadłużonych - na masową skalę rozkłada spłatę wierzytelności na raty. Strategia jest wspierana medialnie i ma na celu przekonanie osób zadłużonych do podjęcia rozmów o spłacie zadłużenia z KRUKiem.

Główne cele strategiczne Grupy Kapitałowej KRUK

Głównym celem strategicznym Grupy KRUK na lata 2015–2019 jest osiągnięcie pozycji jednej z trzech największych firm zarządzających wierzytelnościami w Europie pod względem zysku netto.

Grupa zamierza osiągnąć założony cel poprzez:

  • rozwój w przekroju produktowym i geograficznym;
  • doskonalenie efektywności;
  • doskonalenie badań i analiz.

Rozwój w przekroju produktowym i geograficznym

W latach 2015–2019 Grupa planuje rozwijać obecne linie biznesowe oraz nowe, zarówno w krajach, gdzie już prowadzi działalność, jak i na nowych rynkach zagranicznych. W przekroju produktowym Grupa zamierza rozwijać zakupy portfeli wierzytelności konsumenckich, hipotecznych i korporacyjnych, a także inkaso (obsługę na zlecenie), biznes pożyczek konsumenckich oraz informacji gospodarczej.

Grupa planuje ekspansję na duże konsumenckie rynki zarządzania wierzytelnościami w Europie i rozważa w horyzoncie strategii wejście do Hiszpanii,Włoch, Portugali oraz Wielkiej Brytanii. Potencjał rozwoju Grupy w przekroju produktowym i geograficznym:

Wzrost efektywności

Działania zmierzające w kierunku wzrostu efektywności Grupy obejmują całą organizację, a skupiają się przede wszystkim na wykorzystaniu efektu skali i poprawie efektywności zarządzania nabytym portfelem wierzytelności. Jego łączna wartość nominalna w momencie nabycia wynosiła 21,7 mld PLN (według stanu na koniec 2014 roku), a liczba spraw przekroczyła 3 mln.

Celem Grupy KRUK jest zwiększanie poziomu dotarcia do osób zadłużonych z tego portfela, a także z portfeli nabytych w przyszłości - zwiększanie skuteczności odzysku gotówki, co daje potencjał na zwiększenie zysków. Szczegółowe projekty związane ze wzrostem efektywności obejmują przede wszystkim:  

  • rozwój zarządzania procesowego; 
  • rozwój sieci doradców terenowych;
  • zwiększenie efektywności kosztowej, w tym poprzez rozwój systemów informatycznych i automatyzacji procesów;
  • zwiększanie skuteczności komunikacji marketingowej;

Struktura Grupy Kapitałowej KRUK (stan na 28 kwietnia 2016 r)

Grupę Kapitałową tworzą jednostka dominująca KRUK S.A. oraz 20 jednostek zależnych. 

 

W związku z przyjęciem przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 r. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, Uchwałą nr 1/2016 Zarząd Spółki przyjął oświadczenie w zakresie stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 w KRUK S.A. Tekst oświadczenia ze wskazaniem zakresu, w jakim Spółka deklaruje przestrzeganie zasad, dostępny jest na stronie KRUK S.A. w lokalizacji: http://pl.kruk.eu/pl/dla-inwestora/spolka/dokumenty-korporacyjne/.

Do 31 grudnia 2015 r. Zarządu KRUK S.A. Spółka i jej organy.  przestrzegały zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" (tekst jednolity: Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.).

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016" wyrażoną w punkcie I.Z.1.11. w części I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, KRUK S.A. informuje, iż zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 17 Statutu KRUK S.A. oraz § 51 ust. 2 pkt 17 Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. wybór biegłego rewidenta do zbadania corocznych sprawozdań finansowych Spółki, o których mowa w art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości należy do kompetencji Rady Nadzorczej. Ponadto Spółkę obowiązują zasady przewidziane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z którymi:

- Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK ulega zmianie przynajmniej raz na 5 lat obrotowych.

- Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badania oraz przeglądy sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej KRUK może ponownie wykonać te czynności po upływie 2 lat obrotowych.

Udział kobiet i mężczyzn w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Spółki

Zgodnie z zasadą „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" wyrażoną w punkcie 1. 2a) w Rozdziale II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych, Spółka niniejszym informuje, iż udział kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie ostatnich dwóch lat kształtował się następująco:

  Zarząd Rada Nadzorcza
do 31.03.2013 r.    
kobiety 50% 0%
mężczyźni 50% 100%
od 1.04.2013 do 31.08.2013 r.    
kobiety 50% 14%
mężczyźni 50% 86%
od 1.09.2013 r. do OBECNIE    
kobiety 60% 14%
mężczyźni 40% 86%

 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje:

Aby zapoznać się z informacjami o Władzach spółki wystarczy kliknąć TUTAJ

Aby zapoznać się z informacjami finansowymi wystarczy kliknąć TUTAJ

Szczegółowe dane na temat struktury akcjonariatu dostępne są TUTAJ

 

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj