Obaszar wyszukiwania

Subskrypcja 

Zapisz się do naszego newslettera

Notowania 

Kurs akcji Kruka 

źródło: Money.pl

Dane roczne 

A A A rozmiar tekstu

Dane finansowe w formacie Excel za ostatnie 5 lat

Pobierz plik  XLSX 

 

Podstawowe dane od 2011 roku. W tysiącach złotych

 

Wybrane historyczne informacje finansowe Grupy od 2011 roku

 

 (w tys. złotych) 2015 zmiana
2015/2014
2014 zmiana 
2014/2013
2013 zmiana
2013/2012
2012 2011
Przychody 611 235 25% 487 920 20% 405 611 18% 342 992 274 031
EBITDA 261 919 19% 219 519 35% 162 274 13% 144 008 101 422
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) 251 379 21% 208 161 36% 152 945 12% 136 673 95 995
Zysk przed opodatkowaniem 209 777 37% 152 838 55% 98 487 16% 85 094 68 546
Zysk netto za okres sprawozdawczy 204 261 35% 151 802 55% 97 754 20% 81 194 66 392

 źródło: zaudytowane Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Wskaźniki rentowności

 

  2015 2014 2013 2012 2011 2010
Rentowność na poziomie zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA)  43% 45% 40% 42% 37% 28%
Rentowność na poziomie zysku operacyjnego (EBIT) 41% 43% 38% 40% 35% 26%
Rentowność zysku netto 33% 31% 24% 24% 24% 22%
Rentowność aktywów (ROA) 11% 10% 8% 8% 8% 11%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) 26% 26% 24% 26% 28% 28%

 Źródło: zbadane Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe

Dywidendy

Dane historyczne na temat dywidendy

Spółka w 1 półroczu 2015 roku wypłaciła pierwszą w swojej historii dywidendę. Akcjonariusze KRUKa przyjęli rekomendację Zarządu i zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję z zysku netto wypracowanego w 2014 roku, co dało łączną kwotę 25,9 mln złotych.

Zdaniem zarządu, wypłata tej wysokości nie będzie miała wpływu na nadrzędne plany dalszego rozwoju Grupy. Wypłata i wysokość dywidendy uwzględnienia bowiem zapotrzebowanie na finansowanie inwestycji w kolejnych latach oraz aktualny poziom zadłużenia i sytuację finansową.

 

  za 2014 rok
Wartość wypłaconej dywidendy 25,9 mln zł
Wartość wypłaconej dywidendy na akcję 1,5 zł
Dzień dywidendy 1 lipca 2015
Termin wypłaty 24 lipca 2015

 

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

W perspektywie średnioterminowej strategia Grupy zakłada reinwestowanie realizowanych zysków w rozwój działalności w celu wzrostu wartości. Spółka nie wyklucza jednak, że w kolejnych latach będzie możliwa wypłata dywidendy, o ile nie będzie to miało negatywnego wpływu na możliwości pozyskania finansowania niezbędnego do dalszego rozwoju.

Zarząd KRUKa zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w wysokości 2,0 zł na akcję, czyli około 35 mln zł, ze skonsolidowanego zysku netto wypracowanego w 2015 roku. W pozostałej części wynik Spółki trafi na kapitał zapasowy.

Prognozy

Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych na nadchodzące lata.

Najnowsza wersja Flash Playera jest wymagana dla prawidłowego wyświetlania informacji na tej stronie.
Aby zainstalować wymagane oprogramowanie kliknij tutaj